โครงการ TISE 2015

ผู้รับผิดชอบโครงการ: สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเวทีวิชาการระดับชาติ
2. เพื่อให้ได้รับความรู้และตระหนักถึงความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
3. เพื่อให้มีการระดมสมองในการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
4. เพื่อการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการ:
อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ จำนวนประมาณ 200 คน

.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความตระหนักในโอกาสและความท้าทายของการจัดการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
2. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในด้านวิชาการและการวิจัยมีความเข็มแข็งมากขึ้น
.