คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเชื่อมโยงแบบเปิด (Linked Open Data: LOD)

วิระพงศ์ จันทร์สนาม, คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเชื่อมโยงแบบเปิด (Linked Open Data: LOD). ขอนแก่น: กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.

Example of PS camaer AR in my everyday life

Yuttana Jaroenruen, Example of PS camaer AR in my everyday life. Thailand: Digital Information Management program, 2019.

The PlayStation Camera is a motion sensor and camera accessory for the PlayStation 4, developed by Sony Computer Entertainment. It is the successor to the PlayStation Eye for the PlayStation 3, which was released in 2007. It is also the motion sensor used to track the PlayStation VR virtual reality headset.

Oops!(ontology pitfall scanner!): An on-line tool for ontology evaluation

M. Poveda-Villalón, Gómez-Pérez, A., and Suárez-Figueroa, M. Carmen, Oops!(ontology pitfall scanner!): An on-line tool for ontology evaluation, International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), vol. 10, pp. 7–34, 2014.

This paper presents two contributions to the field of Ontology Evaluation. First, a live catalogue of pitfalls that extends previous works on modeling errors with new pitfalls resulting from an empirical analysis of over 693 ontologies. Such a catalogue classifies...

Implementation of new validation rules in UC-TAL (UC Connexion Client Ver. 3.1.2) Rev. May 2018

Walailak University and Innovation Information Research Unit, Implementation of new validation rules in UC-TAL (UC Connexion Client Ver. 3.1.2) Rev. May 2018. Nakhon Si Thamarat: Walailak University, 2018.

สำหรับโปรแกรม UC Connexion Client Ver. 3.1.2 ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบการทารายการบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ได้ 3ระดับ ได้แก่ 1) National-Level 2) Minimal-Level และ 3) UC-Level ซึ่งเงื่อนไขในการตรวจสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน MARC 21 และข้อสรุปจากการประชุม“แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดาเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม”

Data analysis and management of the Union Catalog for Thai Academic Library (UCTAL) project phase 4 final report

Walailak University and Innovation of Information Reseach Unit, Data analysis and management of the Union Catalog for Thai Academic Library (UCTAL) project phase 4 final report. Nakhon Si Thamarat: Walailak University, 2019.

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา (Union Catalog of Academic Libraries in Thailand)  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอันเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ (ThaiLIS) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และในการดำเนินงานที่ผ่านมาของระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมประสบปัญหา ในด้านของข้อจำกัดโปรแกรม และความผิดผลาดของระเบียนมี อันเกิดจากความความหลากหลายในการลงรายการ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนของระเบียน ซึ่งพบว่าในฐานข้อมูลมีจำนวนระเบียนมากกว่า 2,000,000 ระเบียน

BIBFRAME transformation for enhanced discovery

Q. Jin, Hahn, J. F., and Croll, G., BIBFRAME transformation for enhanced discovery, 2016.

 With support from an internal innovation grant of the University of Illinois Library at Urbana Champaign, researchers transformed and enriched nearly 300,000 e-book records in their library catalog from Machine-Readable Cataloging (MARC) records to Bibliographic Framework (BIBFRAME) linked data resources. Researchers indexed the BIBFRAME resources online, and created two search interfaces for the discovery of BIBFRAME linked data. One result of the grant was the incorporation of BIBFRAME resources within an …

Linking libraries to the web: linked data and the future of the bibliographic record

B. M. Gonzales, Linking libraries to the web: linked data and the future of the bibliographic record, Information Technology and Libraries, vol. 33, pp. 10–23, 2014.

The ideas behind Linked Data and the Semantic Web have recently gained ground and shown the potential to redefine the world of the web. Linked Data could conceivably create a huge database out of the Internet linked by relationships understandable by both humans …

Linked Data for the Land Portal

A. Chavoshe, Linked Data for the Land Portal, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2013.

Linked Data enables information and knowledge to be shared and exposed effectively, linking data and documents on the Web. The Land Portal Technical Advisory Group has decided to publish the Land Portal data as Linked Data to be part of this evolving information space. In this thesis we research what steps need to be taken to publish the Land Portal data as Linked Data, enrich the data and provide with a technological solution. In a structured manner we were able to give answer to these questions, using the approach as described in the Linked Data Cookbook.

CRISUNS ontology for theses and dissertations

L. Ivanović, Dimić-Surla, B., Segedinac, M., and Ivanović, D., CRISUNS ontology for theses and dissertations, in Proceedings of the ICIST 2012 Conference (CD), Kopaonik, February 29, 2012.

A research management system CRIS UNS has been developed for the needs of the University of Novi Sad. The digital library of theses and dissertations has been developed as a part of the system CRIS UNS. This paper proposes an ontology for semantic description of metadata about theses and dissertations based on FOAF and Dublin Core Terms ontologies. The proposed ontology extends mentioned ontologies with elements which exist in the system CRIS UNS and are not supported by those ontologies.

Pages